Przedmiot realizowany na III roku w ramach kursu podstawowego, skierowany do studentów studiów niestacjonarnych

Wymiar: 15h

Forma: Ćwiczenia

Tematyka: Celem proseminarium jest przygotowanie studentów do napisania części metodologicznej pracy magisterskiej, zaplanowania, przeprowadzenia i przeanalizowania badania naukowego oraz sporządzenia raportu empirycznego w obszarze zgodnym z wybraną specjalnością

Przedmiot realizowany w ramach Specjalności Społecznej na IV roku Psychologii.
Wymiar godzin: 15h
Forma: Konwersatoria
Tematyka: Wykorzystanie pakietu SPSS w statystycznej analizie danych

Przedmiot realizowany w ramach Specjalności Społecznej, V rok, semestr zimowy
Wymiar godzin: 30h
Forma: Laboratoria
Tematyka: doradztwo zawodowe jako forma pomocy psychologicznej